Huisreglementen

BRIDGECLUB GEESTEREN
Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd in de ledenvergadering van 8 september 2005 alsmede in latere ledenvergaderingen.
Algemene bepalingen
In dit reglement wordt de Bridgeclub Geesteren aangeduid als BCG.

Het domicilie van de BCG is het secretariaat.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Overal waar hieronder “hij” staat vermeld, kan ook “zij” gelezen worden.
 
Leden
Degene die lid wenst te worden van de BCG geeft daarvan mondeling of schriftelijk kennis aan het bestuur dat over de toelating beslist.

Van de beslissing van toelating wordt door het bestuur kennisgegeven aan het kandidaat lid, onder bijvoeging van het Huishoudelijke Reglement, het Reglement van Orde en het Speelschema van de BCG.

Een lid die zich aanmeldt fungeert eerst 1 jaar als aspirant lid van de BCG, alvorens hij door de ledenvergadering na stemming als definitief lid wordt aangenomen.

(Bovenstaande zin is als zodanig vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 4-9-2008, zie ook onderwerp CONTRIBUTIE).

Schorsing of royement van een lid geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Voor de duur van de tegen een lid uitgesproken schorsing verliest dit lid de rechten, aan het lidmaatschap verbonden, daaronder begrepen het recht van deelname aan de door de BCG uitgeschreven wedstrijden, zonder van de verplichtingen, aan het lidmaatschap verbonden, te zijn ontslagen.

Een schorsing of royement wordt aan het lid schriftelijk bekendgemaakt, in welke bekendmaking tevens de gronden van de schorsing of het royement zijn omschreven.

Van een besluit tot royement staat geen hogere voorziening open.
 
Privacy: 

Alle leden, bestaand c.q. nieuw, worden toestemming gevraagd om hun persoonsgegevens zoals bij het secretariaat bekend met andere clubleden te mogen delen.  

Alle leden, bestaand c.q. nieuw, worden toestemming gevraagd om artikelen die betrekking hebben op clubevenementen, waarin mogelijk naam, telefoonnummer en foto’s van u voorkomen, te mogen publiceren op onze website en/of in de krant.( bijv. in O en R, Tubantia enz.) 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken die met clubleden zijn gemaakt met betrekking tot de wet op de privacy.

Bestuur
Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor vacatures in het bestuur, in welk geval deze kandidaat in de oproeping tot de ledenvergadering moet worden vermeld.

Kandidaten kunnen tevens worden gesteld door de leden.

Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk, door 3 leden ondertekend uiterlijk 5 dagen voor de ledenvergadering bij het bestuur zijn ingediend en moet vergezeld gaan van een door de kandidaat getekende verklaring, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien geen kandidaten zijn gesteld, is de ledenvergadering vrij in de benoeming.

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter of 2 andere bestuursleden dit wensen.

In de bestuursvergaderingen brengt ieder lid 1 stem uit.

Het bestuur wijst bij ontstentenis of langdurige verhindering van de voorzitter, secretaris of penningmeester een plaatsvervanger aan uit zijn midden.

Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende ledenvergadering en wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur.

Hij roept het bestuur ter vergadering bijeen, leidt de vergadering van het bestuur en de ledenvergadering en stelt de agenda dezer vergaderingen vast met inachtneming van het bij dit reglement bepaalde.

Hij kan zich het recht toe-eigenen een discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met het zorgen voor de inning van alle aan de BCG toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen.

Hij brengt jaarlijks aan de ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken in het afgelopen clubjaar middels een overzicht van ontvangsten en uitgaven.

Hij stelt jaarlijks in overleg met het bestuur de begroting voor het volgende clubjaar op ter behandeling in de jaarlijkse ledenvergadering.

Van de goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken dan na van het bestuur verkregen toestemming.
De secretaris treedt op als secretaris van het bestuur en de ledenvergadering en breidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor.

Hij houdt notulen van het verhandelde in de vergaderingen.

De in de vorige zin bedoelde notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld.

De secretaris is voorts belast met de uitvoering van besluiten van het bestuur, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen.
Bij ontstentenis van de secretaris of de penningmeester kan de voorzitter een vervanger aanwijzen.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De benoeming geldt voor 1 jaar; de aftredende zijn echter direct herkiesbaar.

De benoeming heeft bij voorkeurplaats in de laatste (bestuurs)vergadering, welke aan de ledenvergadering voorafgaat.

In een eventuele tussentijdse vacature in één van deze functies wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering voorzien.

Betreft die voorziening de functie van voorzitter van het bestuur of heeft de voorzitter te kennen gegeven te willen aftreden, dan moet een vergadering van het bestuur worden gehouden uiterlijk 3 maanden na het ontstaan van de vacature of na bedoelde kennisgeving.
Over zaken wordt mondeling gestemd.
Over voorstellen tot benoeming van personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter ook daarover mondeling wil doen stemmen en geen der stemgerechtigden zich daartegen verzet.

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig de stembriefjes, die niet dan wel niet duidelijk zijn ingevuld of die zijn ondertekend.

Besluiten, strekkende tot benoeming van personen, worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vind er een tweede stemming plaats.

Heeft dan ook niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een herstemming plaats tussen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich had verenigd.

Komen meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan wordt door een door de voorzitter te verrichten loting uitgemaakt welke van hen voor herstemming in aanmerking komt.

Bij de derde stemming is gekozen hij, die de meeste stemmen op zich heeft verenigd.

Staken de stemmen bij de derde stemming, dan beslist een door de voorzitter te verrichten loting.

Indien iemand na zijn benoeming nog in de vergadering verklaart de benoeming niet te aanvaarden, wordt onmiddellijk daaropvolgend opnieuw gestemd op de wijze als in de vorige volzin voorzien, waarbij van degene, die zijn benoeming niet heeft aanvaard, de kandidaatstelling wordt geacht te zijn vervallen.
 
Contributie
De leden zijn aan de BCG een contributie verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

De penningmeester verzendt 1 maand voor seizoenopening (1 september van elk jaar of zoveel eerder) een contributie-nota aan de leden.

Betaling van de contributie aan de BCG dient voor 1 september van elk jaar uitsluitend per bank te geschieden.

Een lid, die zich voor de eerste keer aanmeldt als lid en als zodanig als aspirant-lid bij de BCG is ingeschreven, heeft tot 1 januari van dat seizoen (het seizoen loopt vanaf september tot en met mei) het recht zich te bezinnen op het lidmaatschap en hoeft de contributie nog niet te voldoen.

Maakt het aspirant-lid op of na 1 januari kenbaar dat hij definitief lid wil worden, is hij de volledige contributie verschuldigd.

(bovenstaande 2 zinnen zijn goedgekeurd tijdens de ledenvergadering op 04-09-2009)

Dit reglement voorziet niet in restitutie van contributie.

Eventuele verzoeken om restitutie van de contributie worden door het bestuur naar de regelen van redelijkheid en billijkheid behandeld.

Tegen een besluit van het bestuur staat geen hogere voorziening open.


Wedstrijden
Het bestuur schrijft jaarlijks in ieder geval verschillende competities uit.

Voorts schrijft het bestuur wedstrijden uit die zij wenselijk acht.

Het bestuur stelt de reglementen, volgens welke de door BCG uitgeschreven wedstrijden worden gespeeld, vast bij besluit.

De wedstrijden, gespeeld door de BCG, worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie onder arbitrage van de wedstrijdleider.

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt de samenstelling van de commissie en de benoemde wedstrijdleider(s) bekendgemaakt.
 
Financiële commissie:
De taak van de financiële commissie bestaat uit:

a. Controle op het financiële beleid van het bestuur.

b. Het uitbrengen van mondeling of schriftelijk verslag daarover aan de ledenvergadering.

c. Het uitbrengen van advies aan het bestuur over financiële aangelegenheden, op verzoek van het bestuur.

d. Het doen van voorstellen over financiële aangelegenheden aan het bestuur, indien zij daartoe aanleiding ziet.
De financiële commissie wordt voorgedragen door de ledenvergadering.

De commissie bestaat uit 2 leden, waarvan ieder jaar 1 lid bij roulatie aftreedt.
De financiële commissie is te allen tijde bevoegd:

a. Inzage te nemen van boeken en bescheiden, op geldelijk beheer betrekking hebbend.

b. De kas te controleren.

c. Te controleren op welke wijze het (eventuele) vermogen is belegd en wordt bewaard.

d. De inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de desbetreffende bescheiden.
 
Slotbepaling
Het bestuur voorziet in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
 
(03-09-2009, namens het bestuur)